KİŞİSEL VERİ
Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi  (“İşyeri”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres         : Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sk. No:2/1 01360 Çukurova/ADANA

Telefon      : 444 1 307

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle “müşteri” olarak anılacaktır), tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, veli/vasi/temsilci ve ziyaretçilere ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 1. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 2. Din bilgisi / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 3. İletişim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 4. Kimlik / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hizmetin ifası
 5. Mesleki deneyim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 6. Finans / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 7. Sağlık bilgileri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hizmetin ifası
 8. Özlük / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 9. Fiziksel mekân güvenliği / Fiziksel mekân güvenliğinin temini

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kimlik / Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mali Müşavir, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 2. İletişim / Adana Büyükşehir Belediyesi, Mali Müşavir, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 3. Finans / Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mali Müşavir, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 4. Mesleki deneyim / Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mali Müşavir
 5. Sağlık bilgileri / Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
 6. Fiziksel mekân güvenliği / Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 7. Özlük / Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mali Müşavir, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle “müşteri” olarak anılacaktır), tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi ve ziyaretçilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır:

 1. Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla
 2. Çalışan adayının özgeçmişi, ilgili kişinin fiziksel ortamda özgeçmişini teslim etmesi veya e-posta benzeri sanal yöntemlerle göndermesi yoluyla
 3. Tedarikçi yetkilisi ve çalışanına ait kişisel veriler otomatik olmayan yöntemlerle
 4. Müşterilere ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda form doldurması ve kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi yoluyla
 5. Ziyaretçilere ve potansiyel ürün hizmet alıcılarına ait kişisel veriler sözlü olarak beyan edilmesi yoluyla

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin 2/f ve 2/h fıkraları için aşağıdadır:

f. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 2/c, 2/d, 2/h fıkraları için aşağıdadır:

g. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2/a, 2/b ve 2/e fıkrası için hukuki sebep açık rıza alınmasıdır.

2/g fıkrası için ise hukuki sebep açık rıza alınması ile İSG süreç ve hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesidir.

2/i fıkrası için ayrıca, herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesinin gerekli olması sebebi de mevcuttur.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 1. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 2. Din bilgisi / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 3. İletişim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / Müşteriden edinilmesinden itibaren 10 yıl
 4. Kimlik / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / Müşteriden edinilmesinden itibaren 10 yıl
 5. Mesleki deneyim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 6. Finans / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 7. Sağlık bilgileri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işlenen verilerde iş ilişkisi sona erdikten sonra 15 yıl / Müşteriden edinilmesinden itibaren 10 yıl
 8. Askerlik durumu / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 9. Özlük / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 10. Fiziksel mekân güvenliği / 26 gün
 11. Özgeçmiş / Elde edilmesinden itibaren 10 yıl, İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi


 

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

MADDE 1- AMAÇ

Kişisel verileri saklama ve imha politikası Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhasına yönelik iş ve işlemler konusundaki usulleri ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- KAPSAM

Şirket çalışanlarına, çalışan adaylarına, ürün ve hizmet alıcısı kişilere, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına, ziyaretçilere ve tedarikçilere ait kişisel veriler bu politika kapsamındadır.

Şirketin sahip olduğu ya da şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu politika uygulanır.

MADDE 3- TANIMLAR

Alıcı grubu                                 : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık rıza                                    : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme              : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Çalışan                                      : Şirket personeli

Elektronik ortam                      : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik olmayan ortam      : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Hizmet sağlayıcı                         : Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

İlgili kişi                                    : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili kullanıcı                            :Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

İmha                                          : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kanun                                        : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt ortamı                              : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel veri                                 : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veri işleme envanteri    : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel verilerin işlenmesi        : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul                                         : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel nitelikli kişisel veri           : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik imha                          : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika                                      : Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Şirket                                         : Yeni Adana İmar İnşaat Anonim Şirketi

Ürün ve hizmet alıcısı                : Müşteri

Veri işleyen                                : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi                      : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu                          : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

VERBİS                                      : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik                                : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 4- SORUMLULUK VE GÖREVLER

Şirketin tüm çalışanları ve birimleri; kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda sorumlu birimlere tam ve aktif destek verir. Politika kapsamında alınan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, birim çalışanlarının eğitilmesinde, çalışanların farkındalığının sağlanmasında, artırılmasında ve izlenmesinde, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasında tüm çalışanlar ve birimler, sorumlu birimlere destek olur.

MADDE 5- KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, şirket tarafından fiziksel ve elektronik ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

MADDE 6- SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

Şirkette, faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar ve kanun ile ilgili mevzuat kapsamında muhafaza edilir. Bu kapsamda saklamayı gerektiren sebepler şunlardır:

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 4. Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 7- SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

Şirket aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ilgili kişinin veya ilgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

  1. Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  2. Mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi
  3. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  4. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  5. Ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  6. Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
  7. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  8. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
  9. Mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi
  10. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
  11. İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
  12. Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  13. Hizmetin ifası
  14. Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

MADDE 8- İMHAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel veriler, aşağıdaki durumların varlığı halinde ilgili kişinin talebi üzerine veya re’sen şirket tarafından silinir ya da yok edilir:

 1. Kişisel verinin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması
 2. Kişisel verinin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması
 3. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması
 4. Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi
 5. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

MADDE 9- TEKNİK TEDBİRLER

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıdadır:

 1. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılır
 2. Şifreleme yapılır
 3. Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek aktarılır
 4. Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır

MADDE 10- İDARİ TEDBİRLER

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıdadır:

 1. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin alınır
 2. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere karşı güvenliğinin sağlanır
 3. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanır
 4. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır
 5. Gizlilik taahhütnameleri yapılmıştır
 6. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin iptali yapılır
 7. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içerir
 8. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılır
 9. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 10. Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

MADDE 11- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YÖNTEMLERİ

Kişisel veriler elektronik ve fiziksel ortamda belirlenen yöntemlerle silinir.

MADDE 12- KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ YÖNTEMLERİ

Kişisel veriler fiziksel ve elektronik ortamda belirlenen yöntemlerle yok edilir.

MADDE 13- SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından kişisel verilerin saklama süresi belirlenirken; öncelikle yasal mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir.

MADDE 14- PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Şirket her yıl Ocak ve Haziran aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

MADDE 15- POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

Politikanın ıslak imzalı (basılı kâğıt) nüshası şirket bünyesinde saklanır. Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli bölümler güncellenir.

MADDE 16- YÜRÜRLÜK

Politika, 08.12.2021 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliği Politikası

MADDE 1- AMAÇ

Özel nitelikli kişisel veri güvenliği politikası, Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına yönelik iş ve işlemler konusundaki usulleri ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- KAPSAM ve DAYANAK

Veri sorumlusu tarafından işlenen özel nitelikli kişisel veriler bu politika kapsamındadır.

Bu politika metni Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" konulu 31/01/2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararında belirlenen ilkeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- TANIMLAR

Çalışan                                    : Şirket personeli

Elektronik ortam                    : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik olmayan ortam    : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

İlgili kişi                                   : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kanun                                     : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel veri                               : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veri işleme envanteri :Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kişisel verilerin işlenmesi      : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul                                       : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel nitelikli kişisel veri        : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Politika                                    : Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliği Politikası

Şirket                                       : Yeni Adana İmar İnşaat Anonim Şirketi

Ürün ve hizmet alıcısı             : Müşteri

Veri sorumlusu                        : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

MADDE 4- İŞLENEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Şirket bünyesinde işlenen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdadır. Bu verilere ek olarak başkaca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi her zaman mümkün olmakla birlikte, işlenen özel nitelikli kişisel veri sayısı arttıkça politika metni de güncellenecektir:

 1. Sağlık bilgileri
 2. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
 3. Dini inançlar

MADDE 5- SORUMLULUK VE GÖREVLER

Şirketin tüm çalışanları ve birimleri; özel nitelikli kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda sorumlu birimlere tam ve aktif destek verir. Politika kapsamında alınan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, birim çalışanlarının eğitilmesinde, çalışanların farkındalığının sağlanmasında, artırılmasında ve izlenmesinde, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasında tüm çalışanlar ve birimler, sorumlu birimlere destek olur.

MADDE 6- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

Çalışanlar; imzaladıkları gizlilik taahhütnamesindeki hükümlere ve bu taahhütnamede yer almasa bile Kanun kapsamında uymaları gereken kurallara uymakla mükelleftir.

Çalışanın özel nitelikli kişisel verilere ulaşması ancak basılı evraklar üzerinden ve arşiv kısmında mümkündür. Bilgisayar ortamında mevcut özel nitelikli kişisel verilere ise ancak çalışana özel kullanıcı oturumu ve şifresi tanımlanması ile mümkün olabilir. Bu tanımlama sadece şirket yetkilisince yapılabilir.

Çalışanın işten ayrılması durumunda, basılı ortamda ulaşabildiği ya da bizzat kendi kontrolünde bulunan tüm özel nitelikli kişisel verilere ait bilgileri veri sorumlusuna iade etmesi gerekir. Ayrıca bilgisayar ortamında çalışana tanınan yetkiler derhal iptal edilir.

MADDE 7- ELEKTRONİK ORTAMDA MUHAFAZA EDİLEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Veri sorumlusunca işlenen özel nitelikli kişisel veriler mümkün olduğunca basılı ortamda muhafaza edilmekle beraber, teknik zorunluluklar ve işin gereği olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi de mümkündür. Bu durumda veri sorumlusunca alınan önlemler şunlardır:

 1. Bilgisayarlara ulaşımın parola girişi ile mümkün olması
 2. Bilgisayar ve diğer elektronik ortamlardaki uygulamaların sürekli güncellenmesi
 3. Bilgisayarlarda anti-virüs programı kullanılması

MADDE 8- ELEKTRONİK ORTAMDA MUHAFAZA EDİLEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Fiziksel ortamda muhafaza edilen özel nitelikli kişisel veriler için alınan önlemler şunlardır:

 1. Kişisel veri arşivinin, genel kullanımdan uzak olan kısımda muhafaza edilmesi
 2. Özel nitelikli verilerin de içinde olduğu kişisel verilerin kilitli dolapta saklanması ve anahtarın sadece şirket yetkilisinde ve çalışanında olması
 3. Hırsızlığın önlenmesi ve caydırıcılık amacıyla güvenlik kamerası kullanılması

MADDE 9- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında aşağıdaki kurallara uyulur:

 1. Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gereken özel nitelikli kişisel verilerin şifrelenerek aktarılması
 2. Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi

MADDE 10- POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) olarak yayımlanır ve basılı kâğıt nüshası şirket bünyesinde saklanır. Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli bölümler güncellenir.

MADDE 11- YÜRÜRLÜK

Politika, şirketin yetkilisince imza edilmesinin ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, politikanın ıslak imzalı eski nüshaları iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile şirket tarafından saklanır. 08/12/2021

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri sahibi başvuru formunu indirmek için tıklayınız.